Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Heta arbeten

Södertörns Brandtjänsts ”Heta arbeten” vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför ”heta arbeten”.

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, Hetarbetaren och Brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Kursen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten.
Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

Då certifikat utfärdas sker ett skriftligt test, där man måste bli godkänd för att erhålla certifikatet.

Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Utbildningsmål i i kursen heta arbeten

Efter avslutad utbildning i heta arbeten skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 • Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att alltid kontrollera att brandskyddsansvarig utfärdat svetstillstånd innan arbetet börjat
 • att kunna handha befintligt släckmateriel för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • att säkerhetsregler finns och att de följs
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på korrekt och säkert sätt

Kostnad för kursen heta arbeten

Pris per kurs: 3 600:- per deltagare.
Alla priser är exkl. moms

Boka en kurs i heta arbeten

Hör av dig till oss om du vill veta mer om certifikat eller för att boka en kurs för Heta arbeten. Våra kontaktuppgifter hittar du HÄR.